Általános szerzõdési feltételek

 1. A Szolgáltató

(i) A Senspamasszazs.hu webáruházat a LA MARIPOSA Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti.

(ii)web címe: www.senspamasszazs.hu.hu („Weboldal”),

(iii) A Szolgáltató cégneve: LA MARIPOSA Kft.

(iv) A Szolgáltató székhelye: 1029 Budapest, Gyíkfű utca 11.

(v) A Szolgáltató postai címe: 1029 Budapest, Gyíkfű utca 11.

 (vi) A Szolgáltató adószám: 26132415-2-41

(vii) A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója a Weboldalon bonyolított nyereményjátékokra vonatkozóan:

 1. A megrendelés módja
 2. A Weboldalon fogalmazott termékek megvásárlását célzó megrendelések leadása a senspamasszazs.hu webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, a Weboldalon erre kialakított felületen keresztül.
 3. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem tud elfogadni, az ily módon érkezõ rendelésekrõl/azok elutasításáról a Szolgálató írásbeli visszaigazolást sem küld.
 4. A Weboldalon keresztül leadott megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi meg a fogyasztók részére.
 5. A megrendelés leadásához regisztrációra nincs szükség.
 6. A megrendelés menete

2.1. A kiválasztott termék(ek) kosárba tételét követõen, a megrendelés véglegesítésére és az ajánlat elküldésére vonatkozó gomb megnyomásával a fogyasztó ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik.

2.2. A Szolgáltató „a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól” szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. r.”) 15. § (2) bekezdésében foglaltaknak eleget téve külön is felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy az ajánlat elküldéséhez szükséges, a Weblapon jól láthatóan jelölt gomb megnyomásával nyilatkozatot tesz, mely a Szolgáltató javára teljesítendõ fizetési kötelezettséget von maga után.

2.3. Ezen megrendelésre, mint vételi ajánlatra Szolgáltató a megrendeléstõl számított legkésõbb 48 órán belül visszaigazolást küld. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a rendelés értékét, a termék megnevezését és darabszámát,sorszámát, valamint a fogyasztó adatait. Amennyiben a megrendelés feltételeit is tartalmazó visszaigazolás nem érkezik meg az itt meghatározott 2 munkanapon beül, úgy a fogyasztó szabadul az ajánlati kötöttsége alól.

2.4. Az áru megvásárlásának technikai lépései a megrendeléstõl az átvételig:

(i) A fogyasztó a Weblap felületén a megrendelést leadja.

(ii) A rendelés elfogadásáról a Szolgáltató elektronikus úton küld visszaigazolást a fogyasztónak legkésõbb 2 munkanapon belül.

 

 (iii) A fogyasztó a vásárlástól számított 14 napon belül jogosult a megrendelését visszavonni /sztornózni. Ez esetben a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásáról értesítést küld, a már kifizetett vételárat pedig haladéktalanul visszautalja azon a módon, ahogyan annak teljesítése megtörtént, alapvetõen arra a bankszámlára, melyrõl a vételár megfizetése történt.

(iv) Szolgáltató a megrendelés kézbesítésével egyidejûleg bocsátja az ajándékkártya/ajándékutalvány fizetési bizonylatát, számláját a fogyasztó rendelkezésére. 

(v) Az alább meghatározottak szerint gyakorolható elállás esetén a Szolgáltató a termék visszavételét követõen haladéktalanul, elektronikus úton küld értesítést a termék visszavételérõl. A termék vételárát a fent meghatározottak szerint levonás nélkül utalja vissza fogyasztó számlájára, illetve arra a bankszámlára, ahonnan a fizetés

történt.

2.5. A megrendelés leadásának és visszaigazolásának, továbbá a vásárlás során teendõ egyéb nyilatkozatok nyelve a magyar; hasonlóképpen a megrendelés visszaigazolásával létrejött szerzõdés nyelve is a magyar. A Szolgáltató és a fogyasztó között létrejött szerzõdés interneten kötött, de nem aláírt szerzõdésnek minõsül, melynek tartalmát Szolgáltató iktatja és elektronikus úton archiválja. Az iktatott szerzõdés archiválása olyan technikai eljárással történik, mely lehetõvé teszi a szerzõdéssel kapcsolatos adatok visszakeresését és az azokhoz való hozzáférést. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma.

2.7. A Weboldalon forgalmazott termékek mellett feltüntetett árak forintban értendõek és az általános forgalmi adót tartalmazzák.

 1. Elállás

3.1. A Korm. rendelet 21. §-a és 22. §-a alapján a fogyasztó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a termék kézhezvételétõl számított 14 naptári napon belül. A fogyasztó elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmû nyilatkozat útján telefonon (06-1-404-5318-as telefonszámon),e-mailben (harmonia.iroda@gmail.hu), illetõleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.

3.2. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a fogyasztó a más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 1. A megrendelésre vonatkozó egyéb szabályok

5.1. A Szolgáltató felel a Weboldalon megjelenõ adatok pontosságáért és azért, hogy az ott megjelenõ információk a valóságnak megfelelnek. Azonban a nyilvánvalóan téves, elírásból, a számítógépes rendszer hibás mûködésébõl, vagy hibájából adódó információk, különösen a termék vételárát nyilvánvalóan tévesen (pl. 10.000,- Ft. helyett 1 Ft. vagy 10 Ft. összegben) feltüntetõan ajánlat, különösen, ha a termék leírása a feltüntetett ár mértékére vonatkozóan eltérõ adatokat tartalmaz, nem minõsül ajánlattételre való felhívásnak. Árleszállítás, vagy akciók alkalmazása esetén Szolgáltató ennek tényét minden esetben külön közli. Az esetlegesen elõforduló hibákért a Szolgáltató felelõsségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban meghatározott rendelkezések irányadóak.

5.2. Szolgáltató külön is felhívja a fogyasztó figyelmét, hogy az ajándék kártyák felhasználásának feltételeit a kibocsátó egyedileg határozza meg. Az ezzel kapcsolatos információkról (pl. a kártya felhasználásának határideje, a felhasználást lehetõvé tevõ üzletek felsorolása, stb.) a Szolgáltató a Weboldalon biztosít tájékoztatást, illetve esetenként a felhasználás feltételeit maga a termék tartalmazza.

5.3. A vásárlástól való elállási joga mellett – annak korlátozása nélkül – a fogyasztónak lehetõsége van arra is, hogy a személyesen átvett, vagy házhoz szállítás révén kézhez vett terméket kicserélje, illetve azonos, vagy – a különbözet megfizetése esetén – nagyobb értékû termékre cserélje. Erre az átvétel napjától számított [8] munkanapon belül van lehetõsége, amennyiben a terméket és a vásárlás tényét igazoló nyugtát vagy számlát felmutatja. A csere a Szolgálató üzletében intézhetõ.

5.4. A Szolgáltató kizárja a felelõsségét azon, a fogyasztót ért károk vonatkozásában, melyek abból adódnak, hogy a fogyasztó a Weboldalt az internet-szolgáltatás körében felmerülõ hibából adódóan nem tudja elérni, avagy a Weboldal – a Szolgáltató súlyos gondatlanságát és szándékosságát kivéve – bármely oknál fogva a fogyasztó számára ideiglenesen nem elérhetõ.

5.5. A fogyasztó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkezõ meghibásodásért, amennyiben annak oka nincs összefüggésben a Weboldal használatával, avagy azzal összefüggésbe hozható annak ellenére, hogy Szolgáltató mindent megtett, mely egy webes szolgáltatótól elvárható annak érdekében, hogy a hardver és szoftver eszközeinek online terjedõ vírusok, programok károkozásával szemben védett legyen, illetve azok továbbterjedését megakadályozza.

 1. Hírlevél

6.1. A Szolgáltató jogosult a Weboldal felhasználói részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelõ adatai megadásával ehhez elõzetesen, egyértelmûen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

6.2. A Szolgáltató nem ellenõrzi, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetõleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak-e illetve helytállóak-e.

6.3. A felhasználó a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Szolgáltató a továbbiakban a felhasználó részére hírlevelet, egyéb reklám levelet jellegû értesítést nem küld, a felhasználó adatait pedig nyilvántartásából törli. A Szolgáltató adatkezelésre vonatkozó eljárását bõvebben az Adatvédelmi Tájékoztató [link] tartalmazza.

 1. Információ és panaszkezelés

7.1. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén mûködõ ügyfélszolgálat munkatársaihoz a harmonia.iroda@gmail.com.hu címen, illetve a +36 404 5318-as telefonszámon (munkanapokon 10.00-20.00 között).

7.2. Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történik az ügyfélszolgálaton keresztül, a harmonia.iroda@gmail.com címen, avagy a +36 1 404 5318-as telefonszámon.

7.3. A Szolgáltatóval szemben felmerülõ vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerû, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltetõ testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetõ testület: Budapesti Békéltetõ Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

Hatályos: 2016. szeptember 1. napjától. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követõen kötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

en_GBEnglish
0
  0
  My cart
  Your cart is emptyBack to shopping